Ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των παθήσεων του νεφροκυτταρικού καρκίνου

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη του RenArray, μιας μοριακής υπογραφής που θα περιλαμβάνει έναν αριθμό γονιδίων οι αλλαγές των οποίων θα μπορούν να ανιχνευθούν τόσο σε ιστικά δείγματα όσο και στο ελεύθερο κυττάρου κυκλοφορούν καρκινικό DNA. Για το σκοπό αυτό θα συλλεχθούν με τη συγκατάθεσή τους, δείγματα ασθενών που θα προσέλθουν στην Ουρολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας καθώς και υγιών ατόμων (ομάδα ελέγχου). Με αλληλούχιση νέας γενιάς θα μελετηθούν οι αλλαγές σε επιλεγμένα γονίδια τόσο στους ασθενείς όσο και στην ομάδα ελέγχου. Παράλληλα, η συσχέτιση των γενετικών αλλαγών των συγκεκριμένων γονιδίων σε συνδυασμό με τα κλινικο-ιστολογικά στοιχεία στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αλγόριθμου που θα μπορεί να εφαρμοσθεί στην καθημερινή κλινική πράξη για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόγνωση του καρκίνου του νεφρού.

«Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ-03079)»

«Co‐financed by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code:Τ2EDK-03079)»